S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. 為自我監控系統,提供硬碟健康指標以及潛在的磁碟問題。透過監控和顯示重大硬碟資訊,S.M.A.R.T. 可提示使用者,避免無預警的停機狀況發生。

相關技術
推薦產品
UH110-UFD1
UV110-UFD5
CM710-CF
UDMII Plus (Type E)
PV910-M230
SM210-300
UDM2A-M LP 90D (Type E)
SV25C-25
PV910-M280
SS220-M242
SDM5A-M 7P/90D LP(H)
工業級microSD R1
ADM5S 44P/90D/270D
SV240-297
SDM5A-M 7P/180D Slim2(H)
PV220-M280
UH110-UFM1
AH321
SV250-CFast
AFD257-M
SM230-M280
SV250-25
SV25C-300
ST250-M280
SV24D-M280
Industrial CF6A
SV250-300B
SDM5A 7P/180D LP(H)
SH250-7LP2 90D
ADM5S-M 44P/180D MPH
PV910-M242
UH110-UFD5
ADM5S 40P/180D
SH24D-M280
工業級microSD H1-M
SH250-7LP2 180D
SV240-300
SU210-25
SM210-18
SH250-300
SDM7-SL 7P/180D DP
SDM7-M 7P/180D LP2(H)
工業級SD H1-SL
UDM 1U
工業級SD R1
UDM2A-M (Type C)
SV250-M242
SV24P-M280
SDM5A-M 7P/180D LP5(H)
PV920-M280
SDM5A-M 22P/90D
UDMII Plus-M (Type D LP)
SM21P-M280
SM210-25
SM230-300
SU210-297
CH710-CF
工業級 SD R1-M
SU220-M242
SM22P-CFast
EH353-M
ST250-300
Industrial CF6A-M
SDM5A 7P/180D Slim2(H)
USZ20-UFD5
UDM 1U-M
SM22P-297
PV930-M280
SM23D-M280
工業級 SD H2-SL
UDM2A (Type D)
ST250-M242
AH322
SH250-CFast
SM21P-25
PV140-25
SM230-M242
PV910-CFX
UDM2A LP 90D (Type E)
SV25C-M280
CS710-CF
工業級microSD卡 H2-M
EH353
SDM5A-M 7P/180D LP2(H)
SDM5A 7P/90D LP(H)
SH24D-25
SDM5A-M 7P/180D Slim3(H)
UV110-UFM2
SS210-297
ADM5S 44P/180D MPH
SV240-M280
SDM5A-M 7P/270D N1
SV25C-M242
SM23P-297
UDMII Plus LP 180D (Type D) (H)
工業級 SD H2-M
SH250-M280
SU210-M280
CH120-MSD
UDMII Plus (Type D LP)
CH210-MSD
SDM5A 22P180D
PV920-μSSD
ADM5S-M 40P/180D MPH
SH250-25
SM23D-300
PH920-M280
SM220-CFast
SH250-M242
UV110-UFM1
工業級SD
PV22D-M280
PT220-M280
SS210-18
SDM5A-M 22P/180D
SU220-CFast
SDM5A 7P/270D N1
工業級SD H1-M
SM230-25
SS210-25
SDM7-M 7P/180D DP
PV210-M280
UDM2A (Type C)
SM220-M242
SDM5A-M 7P/180D LP(H)
Industrial CF6 (MLC)
SV250-M280
SM230-297
SM230-CFast
SV24D-300
SS210-300
SM23D-25
UM120-UFD5
UDMII Plus (Type C)
US120-UFD5
SDM5A 22P90D
CV110-SD
AFD257
UV110-UFD1
工業級microSD卡H1-SL
SU210-300
工業級CF6 (SLC)
SV24P-25
CFast 2
SH250-300B
UDM2A-M (Type D)
SDM5A 7P/90D MP2
SV240-25
SV250-7LP2
SV250-300
SS220-CFast
ST250-25
SDM5A 7P/180D LP2
SH24D-300
SV170-μSSD
工業級microSD
EH163-M
ST250-297
UH110-UFD4
SM210-M280
Industrial CF6A-SL
SS21P-25
SV24D-25
CV110-MSD
ADM5S-M 44P/90D/270D
UDMII Plus-M (Type C)