Page Mapping

Page Mapping 是進階的快閃記憶體管理技術,可視為工業應用的理想解決方案,以提高隨機存取速度和改善 SSD 壽命、減少區塊抹除頻率,以及實現最佳化效能。

 

隨著物聯網 (IoT) 架構逐漸成熟,入口網站、精簡型電腦、醫療照護和車載裝置已成為工控市場未來發展的重點。在工業自動化市場中,SSD 的大規模普及與多元應用,意味著關鍵SSD 技術必須不斷進化以解決系統應用上的問題,其中 SSD 韌體中的 FTL (Flash Translation Layer,快閃記憶體轉換層) 映射 (Mapping) 技術最為關鍵,此技術決定了 SSD 效能表現和使用壽命。

對應技術從早期的區塊映射 (Block Mapping) 到混合映射 (Hybrid Mapping),不斷改善效能和使用壽命,但仍無法克服在工業應用上的少數極端使用行為。為了全面改善並符合工業應用,創新進化的 Page Mapping 技術將逐步佔據 SSD 應用的主導地位。

Page Mapping 是 4K 韌體技術,其精隨在於蒐集資料、將資料自動分成 4 KB 大小,然後排程資料平均寫入的能力。JEDEC 也證實了這項實作,4 KB 為系統最常使用來讀取或寫入的資料大小,佔伺服器工作量 67% 的比重。因此,採用 4K Page Mapping 技術以提高隨機存取速度並改善 SSD 壽命、減少區塊抹除頻率,並實現最佳化的效能和使用壽命。

由於從工業應用寫入快閃記憶體的資料量通常不多且隨機,即使 Page Mapping 需要較大的對應記憶體來維護對應表,似乎仍是提高整體效能和耐受度的理想解決方案。配備進化的 4K Page Mapping 韌體技術,Apacer SATAIII SSD 產品主要針對小型資料寫入終端應用而設計,包括 POS 系統、精簡型電腦、社群網站、入口網站和醫療診斷設備。

FTL 結構 記憶體需求 隨機寫入效能 連續寫入效能
Page Mapping
區塊映射
混合映射

 

                    

推薦產品
SU210-25
SDM7-SL 7P/180D DP
SM210-18
SS210-18
PV920-μSSD
PV130-M242
SDM7-M 7P/180D LP2(H)
SM210-M280
PV910-CFX
SH250-300
CM710-CF
UV110-UFD1
PV210-M280
SM220-CFast
PV910-M280
SU220-CFast
SV240-25
PT220-M280
SDM5A-M 7P/180D LP5(H)
SV170-25
UT110-UFD2
PV310-M280
SDM5A-M 7P/180D LP2(H)
SV170-300
ADM5S-M 44P/90D/270D
SM21P-25
SM23D-M280
SH250-7LP2 180D
SV170-CFast
SM230-300
SV25C-M280
UH110-UFM1
SS210-25
SDM5A-M 7P/90D MP2
SM230-M280
AFD257
ST250-M242
SV250-300B
PV170-mPCIe
SV25C-25
PV220-M280
SV25C-M242
SM130-25
SV250-7LP2
工業級microSD R1
工業級SD R1
SV25C-300
PV910-M230
SM230-25
SH250-300B
SDM5A 22P180D
PV140-25
SV170-7LP2
SDM5A 7P/270D N1
SDM5A 7P/180D LP(H)
SM23P-297
SM220-M242
AFD257-M
SH250-M280
SM230-CFast
SM21P-M280
SM23D-25
SV250-25
ST250-25
SV250-M242
CH110-MSD
SV250-M280
SV170-297
SM210-300
PM610-M280
SDM5A 7P/90D LP(H)
SH250-25
SM230-297
SM310-25
SS220-M242
CS710-CF
SS210-300
工業級microSD卡 H2-M
SM22P-CFast
SDM5A-M 7P/180D Slim3(H)
SV170-M242
SDM5A 22P90D
SV250-300
SV240-300
SM22P-297
SS220-CFast
SV170-M280
CH110-SD
SDM5A-M 7P/270D N1
SH250-CFast
SV250-CFast
UV110-UFM1
SDM5A-M 7P/180D LP(H)
PV910-M242
SV170-μSSD
UH110-UFD1
UV210-UFD3
UV110-UFM2
UH110-UFD4
SM230-M242
ADM5S-M 44P/180D MPH
SU210-297
SDM5A 7P/180D LP2
SM23D-300
SDM5A 7P/90D MP2
SDM5A-M 22P/180D
ADM5S-M 40P/180D MPH
ST250-300
SDM5A-M 7P/180D Slim2(H)
工業級SD H1-SL
SV240-297
SM210-25
SH250-7LP2 90D
SS130-25
SV240-M280
SU210-M280
ADM5S 44P/90D/270D
SS21P-25
SU220-M242
UV110-UFD5
ADM5S 44P/180D MPH
SDM5A 7P/180D Slim2(H)
SDM7-M 7P/180D DP
CH710-CF
工業級microSD卡H1-SL
ST250-M280
SDM5A-M 22P/90D
SS210-297
SV170-300B
PV120-M280
SU210-300
ADM5S 40P/180D