Page Mapping

Page Mapping 是進階的快閃記憶體管理技術,可視為工業應用的理想解決方案,以提高隨機存取速度和改善 SSD 壽命、減少區塊抹除頻率,以及實現最佳化效能。

 

隨著物聯網 (IoT) 架構逐漸成熟,入口網站、精簡型電腦、醫療照護和車載裝置已成為工控市場未來發展的重點。在工業自動化市場中,SSD 的大規模普及與多元應用,意味著關鍵SSD 技術必須不斷進化以解決系統應用上的問題,其中 SSD 韌體中的 FTL (Flash Translation Layer,快閃記憶體轉換層) 映射 (Mapping) 技術最為關鍵,此技術決定了 SSD 效能表現和使用壽命。

對應技術從早期的區塊映射 (Block Mapping) 到混合映射 (Hybrid Mapping),不斷改善效能和使用壽命,但仍無法克服在工業應用上的少數極端使用行為。為了全面改善並符合工業應用,創新進化的 Page Mapping 技術將逐步佔據 SSD 應用的主導地位。

Page Mapping 是 4K 韌體技術,其精隨在於蒐集資料、將資料自動分成 4 KB 大小,然後排程資料平均寫入的能力。JEDEC 也證實了這項實作,4 KB 為系統最常使用來讀取或寫入的資料大小,佔伺服器工作量 67% 的比重。因此,採用 4K Page Mapping 技術以提高隨機存取速度並改善 SSD 壽命、減少區塊抹除頻率,並實現最佳化的效能和使用壽命。

由於從工業應用寫入快閃記憶體的資料量通常不多且隨機,即使 Page Mapping 需要較大的對應記憶體來維護對應表,似乎仍是提高整體效能和耐受度的理想解決方案。配備進化的 4K Page Mapping 韌體技術,Apacer SATAIII SSD 產品主要針對小型資料寫入終端應用而設計,包括 POS 系統、精簡型電腦、社群網站、入口網站和醫療診斷設備。

FTL 結構 記憶體需求 隨機寫入效能 連續寫入效能
Page Mapping
區塊映射
混合映射

 

                    

推薦產品
SV250-M242
SM230-300
SDM5A-M 7P/180D LP5(H)
SDM5A 7P/90D LP(H)
SM23D-M280
ST250-25
SV250-300B
SV250-25
工業級microSD卡 H2-M
UH110-UFD7
SDM5A-M 7P/270D N1
工業級microSD R1
SDM5A 7P/180D Slim2(H)
SDM7-M 7P/180D LP2(H)
SM230-25
SU210-25
AFD257-M
SM210-25
SV24P-M280
SDM5A 7P/180D LP2
SV24P-25
PV920-μSSD
SV25C-300
PH920-M280
SDM5A-M 7P/180D Slim3(H)
AFD257
PV210-M280
SDM5A-M 7P/180D LP2(H)
ADM5S 44P/180D MPH
SH250-7LP2 90D
SV240-300
SDM5A 7P/90D MP2
SDM5A-M 7P/180D Slim2(H)
SM23D-25
PV920-M280
SS220-CFast
PV220-M280
SU210-M280
SM230-M280
SV25T-M280 with OOB Module
UH110-UFD5
SM210-M280
SV25C-M242
SS210-297
SM23D-300
UH110-UFM1
SDM5A-M 22P/90D
CV120-MSD
SDM5A 22P180D
SDM7-M 7P/180D DP
SV250-300
PV910-M280
SU210-300
CS710-CF
SV25P-M280
SV240-M280
SM230-CFast
ADM5S-M 44P/270D
UH110-UFD1
ST250-M242
工業級microSD卡H1-SL
SDM5A 7P/270D N1
SDM5A-M 7P/90D MP2
SDM7-SL 7P/180D DP
SV240-297
SM23P-297
PV910-M230
SV25C-25
UV110-UFM2
PV220-M242
PT220-M280
SV25C-M280
UV110-UFD1
ST250-297
UV110-UFD5
SM230-M242
SV240-25
SH250-M242
SS210-25
PV910-M242
SM22P-CFast
工業級SD R1
SV25P-CFast
SM210-300
SH250-300B
PV910-CFX
SS210-18
CH210-MSD
SH250-CFast
SH250-7LP2 180D
SM22P-297
UV110-UFM1
ST250-M280
UH110-UFM2
CM710-CF
SM220-M242
UV110-UFD7
SU220-M242
ADM5S-M 40P/180D MPH
SV250-M280
SS210-300
CH710-CF
ST180-25
SH250-M280
SH250-300
SDM5A-M 22P/180D
SV250-7LP2
SDM5A 22P90D
SU220-CFast
SV250-CFast
UH110-UFD4
SV25V-25
SV170-μSSD
CH120-MSD
PV930-M280
SM230-297
工業級SD H1-SL
SM21P-25
SU210-297
ST250-300
SDM5A 7P/180D LP(H)
PV140-25
SM220-CFast
ADM5S 44P/270D
SS220-M242
UV110-UFM3
SM21P-M280
ADM5S-M 44P/180D MPH
SS21P-25
UH110-UFM3
SM210-18
SDM5A-M 7P/180D LP(H)
SH250-25
ADM5S 40P/180D
PT220-M242
PV22D-M280